LOCAL MANAGEMENT COMMITTEE

 

Sr.No.  Name  Position
 1  Shri .Sanjay Shamrao Jadhav  Chairman
 2  Shri. Nitin Prakash  Patil  Secretary
 3  Dr. Vrushali Jayant Watve  Dean
 4  Shri Dhiraj  Manohar Patil  Member
 5  Shri. Sandip Madhukar Yadav  Member
 6  Dr. Pradeep Pilajirao Kulkarni  Member
 7  Dr. Vasundhara V. Ghorpade  Teacher’s Representative
 8  Dr. Rohini R. Karambelkar  Teacher’s Representative
9 Mr. Abhijeet  S.Patil  Non-Teaching Representative